GROCHOLSKA z Brzozowskich Franciszka Ksawera (1807-1872) – działaczka patriotyczna, pisarka-memuarystka. Była córką → Karola oraz Ksawery z Trzeceskich, siostrą → Zenona Brzozowskiego. Została wychowana pod opieką swojej dalekiej krewnej → W. Sobańskiej, wraz z jej najmłodszą córką, Idalią.

Ksawera i jej mąż Henryk Grocholski*.
Ksawera i jej mąż Henryk Grocholski*.

Wyszła za mąż za Henryka Grocholskiego (1802-1866), wnuka → Marcina, syna Michała i Marii ze Ślizniów, absolwenta wydziału fizyko-matematycznego uniwersytetu Wileńskiego (1825), bogatego właściciela ziemskiego. On, w osobnym akcie (z 20.XII.1833), wraz z siostrą Julią, żoną → Henryką Rzewuską, otrzymał w Podolskiej guberni Piatniczany, Stadnicę, Michajłówkę i Kołomyjówkęz powiatu winnickiego, Kniażpol, Kniaże, Ternowkę małą (Ternowkę), Kośnicę, Andryaszówkę, Antonówkę i Kajetanówkę z powiatu Jampolskiego, w Wołyńskim – Gubcze, Partyńce i Kupyn powiatu Zasławskiego. Sama G. odziedziczyła po swoim ojcu Wołowodówkę, Wójtówkę i Potok powiatu Brasławskiego. Ponadto, nabyła u obywatela J. Szembeka, 1863 r. Kiedrasówka, Sołomejówka i Olszanka-Wołoska z powiatu Olhopolskiego.

Była słynną filantropką. Od wielu lat, wraz z → R. Sobańską opiekowały się polskimi zesłańcami na Syberię, szczególnie aktywnie działała w stworzonym na początku lat 40-tych nieoficjalnym komitecie opieki. Przekazała darowiznę na budowę kościoła w Tobolsku w wysokości 155 rubli. Zorganizowała także we Lwowie zakład dla sierot – ofiar powstania chłopskiego w Galicji w 1846 roku (tak zwanej „rabacji”), Pozostawiła wspomnienia wydane przez ks. Z. Felińskim z dodatkiem # korespondencji, – „Pamiętnik Xawery z Brzozowskich Grocholskiej” („Wspomnienia Xaviery z Brzozowskich Grocholskiej”, Kr., 1894).

Ksawera Grocholska**. Na dole jej autograf, 22.VIII. 1859` (арк. 59-60 зв.***)
Ksawera Grocholska**. Na dole jej autograf, 22.VIII. 1859` (арк. 59-60 зв.***)

Zmarła na początku 1872 r. Pochowana w rodzinnej kaplicy-mauzoleum na granitowej skale nad rzeką. Południowym Bugiem w pobliżu Stryżawki, założonej przez jej męża i nią (zgodnie z projektem architekta Laufera) po tym, jak pierwszy grobowiec Grocholskich w Winnickim kościele dominikańskim został zniszczony (1832 r.) po zniesieniu zakonu dominikanów i przekształceniu kościoła w prawosławną katedrę (trumny z podziemi kościołów pochowano we wspólnym grobie).

W małżeństwie z Henrykiem Gorholskim miała dzieci → Stanisława, → Tadeusza, Marię (→ Czartoryska) i Helenę (1845-1922), która poślubiła swojego kuzyna Jana Brzozowskiego. W Państwowym archiwum obwodu Wołyńskiego (ДАВО) przechowywane są listy G. do synów***.

**Aftanazy, t. 10, s. 286-287,299-302,406-408,413 (408*); Bobrowski, t. І, s. 231, t. II, s. 392, 393,398, 407; Boniecki, t. VII, s. 67; Iwanowski (3),t.II,s.501, 509; *Sobańska, s. 9, 17, 18, 29, 30, 31, 43,56,63,67, 109 (9’4); Uruski, t. IV, s. 380; – Список дворян Подол. губ., с. 201; Труды ПЕИСК, с. 775; – ДАВО: ф. 200, on. 1, спр. 131, арк. 80 зв. – 81; ф. 273, оп. 2, спр. 4, арк. 83 зв-85; ф. 460, оп. 1, спр. 2, арк. 326-336 зв.; ф. 470, on. 1, спр. 76, арк. 602-603, 744-744 зв., спр. 77, арк. 158-172, спр. 296, арк. 14-19, 26 зв.-30, спр. 316, арк. 138 зв.-144, спр. 736, спр. 324, арк.41 зв- 44 зв., 155 зв-159, спр. 881, арк.41-52,спр.882; ф.470, оп. 3, спр. 20а, арк. 251-252, спр. 116; ф. 473, оп. І спр. 69, арк. 129-129 зв., спр. 406; ф. 473, оп. 2, спр. 53; ***ф. 866, оп. 1, спр. 8.

Biogram pochodzi z książki Znani Polacy w historii Winniczyzny autorstwa pani Wiktorii Kolesnyk.

 


 

ҐРОХОЛЬСЬКА (Grocholska) із Бжозовських Францішка Ксавера (1807-1872) – патріотична діячка, мемуаристка. Була донькою → Кароля та Ксавери з Тжецєських, сестрою → Зенона Бжозовського. Виховувалась під опі¬кою своєї далекої родички → В. Собанської ра¬зом з її наймолодшою донькою Ідалією.

Ксавера та її чоловік Генрик Ґрохольський*.
Ксавера та її чоловік Генрик Ґрохольський*.

Вийшла заміж за Генрика Ґрохольського (1802-1866), онука → Марціна, сина Міха ла й Марії зі Слізнів, випускника фізико-математичного факультету Віленського університету (1825), багатого землевласника. Він за роздільним ак¬том (від 20.ХІІ.1833”) зі своєю сестрою Юлією, дружиною → Генрика Жевуського, отримав у Подільській губ. П’ятничани, Стадницю, Михайлівку й Коломиївку Вінницького пов., Княжпіль, Княже, Малу Тарнавку (Тернівку), Кісницю, Андріяшівку, Антонівку й Каєтанівку Ямпільського пов., у Волинській – Губчу, Партинці й Ку¬пину Заславського пов. Сама Ґ. успадкувала від батька Воловодівку, Війтівці та Потік Брацлавського пов. Крім того, придбала в гр. Ю. Шембек 1863 р. Кидрасівку, Соломію та Вільшанку-Волоську Ольгопільського пов.

Була відомою філантропкою. Протягом багатьох років разом з → Р. Собанською опікувалася пол. засланцями в Сибіру, зокрема активно діяла у створеному на поч. 40-х років неофіційному Комітеті опіки. Пожертвувала на будівництво костьолу в Тобольську 155 руб. Також організувала у Львові заклад для сиріт – жертв селянського повстання в Галичині 1846 р. (т. зв. «рабації»), Залишила мемуари, видані кс. З. Фелінським з доповненнями № листування, – «Pamiętnik Xawery z Brzozowskich Grocholskiej» («Спогади Ксавери з Бжозовських Ґрохольської», Кр., 1894).

Ксавера Ґрохольська** Унизу її автограф, 22.VIII. 1859у (арк. 59-60 зв.***)
Ксавера Ґрохольська** Унизу її автограф, 22.VIII. 1859у (арк. 59-60 зв.***)

Померла на поч. 1872 р. Похована в родинній каплиці-мавзолеї на гранітній скелі над р. Пів¬денним Бугом поблизу Стрижавки, закладеній її чоловіком і нею (за проектом архітектора Ляуфера) по тому, як перша усипальниця Ґрохольських у Вінницькому домініканському костьолі зруйнована (1832) після ліквідації домініканського ордену й перетворення костьолу на православний собор (труни з костьольного підземелля перепоховані в спільній могилі).

У шлюбі з Генриком Ґрохольським мала дітей → Станіслава, →Тадеуша, Марію (→ Чарториська) і Гелену (1845-1922), яка ви¬йшла заміж за свого кузена Яна Бжозовського. У ДАВО зберігаються листи Ґ. до синів***.

**Aftanazy, t. 10, s. 286-287,299-302,406-408,413 (408*); Bobrowski, t. І, s. 231, t. II, s. 392, 393,398, 407; Boniecki, t. VII, s. 67; Iwanowski (3),t.II,s.501, 509; *Sobańska, s. 9, 17, 18, 29, 30, 31, 43,56,63,67, 109 (9’4); Uruski, t. IV, s. 380; – Список дворян Подол. губ., с. 201; Труды ПЕИСК, с. 775; — ДАВО: ф. 200, on. 1, спр. 131, арк. 80 зв. – 81; ф. 273, оп. 2, спр. 4, арк. 83 зв-85; ф. 460, оп. 1, спр. 2, арк. 326-336 зв.; ф. 470, on. 1, спр. 76, арк. 602-603, 744-744 зв., спр. 77, арк. 158-172, спр. 296, арк. 14-19, 26 зв.-30, спр. 316, арк. 138 зв.-144, спр. 736, спр. 324, арк.41 зв- 44 зв., 155 зв-159, спр. 881, арк.41-52,спр.882; ф.470, оп. 3, спр. 20а, арк. 251-252, спр. 116; ф. 473, оп. І спр. 69, арк. 129-129 зв., спр. 406; ф. 473, оп. 2, спр. 53; ***ф. 866, оп. 1, спр. 8.