Grocholski Remigian Michał h. Syrokomla (1643-1705), pułkownik król., chorąży bracławski. Syn Andrzeja Jakuba i Heleny z Makarewiczów-Iwasieńcewiczów; wcześnie rozpoczął zawód żołnierski pod kierunkiem swego ojca, rotmistrza husarskiej chorągwi Władysława Dominika Zasławskiego, który walczył pod Zbarażem i przeciw Szwedom. Sam Remigian walczył już w r. 1660 pod Cudnowem i Słobodyszczami pod dowództwem hetmana Jerzego Lubomirskiego. Wierny temu wodzowi w czasie rokoszu, znajdował się przy nim w r. 1665 pod Częstochową, gdzie przyczynił się do jego zwycięstwa, lecz był ciężko ranny.

W roku 1666 brał udział w bitwie pod Mątwami. W jednej chorągwi znajdowali się wówczas jednocześnie Andrzej G. Z synem. Po śmierci ojca ok. 1667 r. zajął się Remigian porządkowaniem spraw majątkowych na Wołyniu i Kijowszczyźnie, w związku z czym był uwikłany w skomplikowany, połączony ze zbrojnymi zatargami, proces z Łaszczami, Charłęskimi, Lesznickimi, Drużbicami i in. spadkobiercami fortuny po wygasłych Makarewiczach. Z woj. kijowskim podpisał w r. 1669 elekcję króla Michała Korybuta. Pod Chocimiem walczył w r. 1673 jako porucznik husarii. Nieustannie łączyło go braterstwo broni z synami jego pierwszego wodza, Jerzego Lubomirskiego. Otrzymał od nich pewne zapisy majątkowe w woj. krakowskim i objął w posesję klucz mikluszowski pod Bochnią, skutkiem czego w r. 1674 już z tym województwem brał udział w elekcji Jana III. W r. 1683 jako pułkownik król. Przy boku Hieronima Augusta Lubomirskiego wziął udział w wyprawie wiedeńskiej, odznaczając się szczególnie pod Preszburgiem i Klosterneuburgiem; w operacjach tych miał sobie powierzone dowództwo większych jednostek bojowych i uważany był za jednego z lepszych pułkowników. Wkrótce potem otrzymał chorąstwo bracławskie (1686).

W tym czasie został właścicielem dóbr Mietniów pod Krakowem. W r. 1700 odbył Grocholski poselstwo do chana krymskiego, Dewlet Giraja, z czego w czerwcu n. R. sekretarz tego poselstwa złożył w Warszawie relację. Bezżenny i bezdzietny, sporządził Grocholski w r. 1703 we Lwowie testament, zapisując cały majątek członkom rodziny i czyniąc znaczne legaty na rzecz kościołów i klasztorów. Stryjem jego był prowincjał Dominikanów Ezechiel Hieronim Grocholski, a wujem prymas Stefan Wydżga. Grocholski zmarł 6 X 1705 r. w Lubczy, pochowany został w kościele reformatów w Bieczu. Epitafium Grocholskiego z dobrym jego portretem znajduje się w Tuchowie koło Tarnowa w ufundowanej przezeń kaplicy w kościele.

„Polski słownik bibliograficzny” tom VIII Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN Wrocław – Kraków – Warszawa, 1959-1960

 

Pokwitowanie odbioru donatywy kupieckiej na chorągiew

Grocholski R. h. Syrokomla kwituje odebraną na chorągiew podskarbiego wielkiego koronnego sumę trzy tysiące złotych, wg. asygnacji ze Skarbu Koronnego z donatywy kupieckiej.

Bez daty i miejsca wystawienia – lata zapewne 60-te XVII wieku.

{mospagebreak_scroll title=Napis z portretu Remigiana z Grabowa Grocholskiego} 

Napis znajdujący się na odwrotnej stronie portretu Remigiana z Grabowa Grocholskiego

Tenże sam napis znajduje się pod portretem tegoż Remigiana Grocholskiego w kościele w Tuchowie (koło Tarnowa Małopolska) nad wejściem do bocznej kaplicy którą fundował.

Signifer Braclaviensis Ductor Cohortis Supremi Armorum Militiae Ducis: Hac est Remigius Grocholski in Imagine Pictus in vita Mortis, Mortis imago Modo Sternebat, Ferro Pellens E Finibus Hostes Stare Capellam Auro Nunc Facit Hanc suo. Illud Et Istud Opus simile est Ibi Barbarus actus, Ense Sacrae Sacer est Barbarae adeste locus Illic Cosaci, Moschi, Seythi, Turci cadebenit Hic Armorum Aciem, lector Amice Vides, et Videndo Hanc adora; Pro illo Abeundo Ora.

Mortuo in Lubcza Die 6.8bris Anno Domine 1705.
Aetatis suae 62
Sepulto in Ecclesia RR. PP. Reformatorum
ad Biecz

 

Testament Remigiana z Grabowa Grocholskiego z 1703

W Imie Trójcy Przenajświętszej Oyca, Syna y Ducha świętego mając na pamięci Dekret Najwyższego Boga który, na nas wszystkich żyjących wydał i postanowił, że kto się rodzi umierać powinien, także y one słowa: „Czuycie, bo nie wiecie dnia ani godziny”. Ja, grzeszny Człowiek, pozostaję wcześnie temu zabiegaiąc, aby więc po zejściu moim z tego mizernego świata cięszkości iakiey Dusza moia nie miała, a sukcessorowie moi nie chcieli substancyi moiey krwawey, zapracowaney, według swoiey obracać woli, takową około Duszy Ciała y do dóbr moich wszystkich, za pracą y staraniem z krwawemi wysługami do czasu mi od Boga powierzonych, ostatnią czynię dyspozycyą.

Najprzód Przenajświętszą, Nierozdzielną Troycę Jednego w Istocie, troiakiego w Osobach Boga Oyca, Syna i Ducha Świętego, także y inne wszystkie artykuły wiary świętej katolickiey, które kościół święty Rzymski, Matka nasza do wierzenia nam podaje, wierzę y wyznawam, w tey wierze, w którey urodziłem się i wychowałem, a nie w inney, może pragnę skończyć życie, Przeto Duszę moią Temu, który Ją stworzył y krwią swoią Przenajświętszą odkupił, pokornie oddawam, wołaiąc: „W ręce Twoie polecam Panie Ducha moiego, a przytem proszę Naydostoyniejszey Boga Rodzicy Maryi Panny, aby Ona, Która jest ucieczką grzesznych, oczy Swoye miłosierne na Duszę moią obróciwszy łaską mi z grzechów odpuszczenie u Syna Swego zjednała, do tego ratunku wzywam Patronów moich: Apostołów y wszystkich Świętych Bożych, aby za Ich przyczyną Sędzia Sprawiedliwy grzechy moie odpuściwszy, Duszy moiey był miłosierny y oną do Swoich przyjął przybytków; Ciało zaś moie ziemi z Który jest ulepione, oddawam y aby skromnie przy czterech świecach w prostey, nie obitey trumnie, w Kościele O.O. Reformatów Małopolskich Zakonu Świętego Franciszka, bliższym mieysca tego, na którem mnie z wyroku Boskiego zostanie, Temu, bez wszelkiey pompy światowey y bez wszelkiego zatrzymania pochowanem było, proszę y obliguję.
A że Substancya moia, tak na dzierżawach, długach, dobrach, rynsztunku, srebrze i różnem ochędóstwie jako też gotowiznie, osobnym Regestrem, referującym się do tego Testamentu, obrachowana wynosi summę sto dwadzieścia y jeden tysięcy dwieście złotych polskich, tedy onemi odmiennie tak rozporządzam.
Na Msze święte do tego kościoła, w którym leżeć będę złotych tysiąc, na wilję, świece, ubogich, dzwonienie y na Konsolacyą Oycom przytym kościele będącym złotych tysiąc.
Oycom Reformatom Jarosławskim na mary z gołowizny naznaczam talarów tysiąc, co uczyni: złotych siedem tysięcy, któremi, jeżeli by ich tam nie potrzeba było, Wielebny Oyciec Prowincyał Małopolski według zdania swego:
Oycom Pijarom Scholarom Krakowskim także na fabrykę: złotych trzy tysiące,
Oycom Pijarom Rzeszowskim ibidem na mury złotych dwa tysiące.
Oycom Bernardynom na Stradomiu przy Krakowie:
Złotych polskich tysiąc pięćset.
Oycom Bernardynom Rzeszowskim złp. tysiąc względem których Ichmościowie Egzekutorowie moi małą jaką postanowią obligacyę.
Oycom Bernardynom Lwowskim złp dwa tysiące.
Oycom Trynitarzom Lwowskim złp tysiąc.
P.P. Koletkom na Stradomiu złp pięć tysięcy, które lub na mury lub na wspólny swój stół obrócą a na Duszę moią pamiętać będą.
W.W.P.P. Wizytkom krakowskim darowizny złp tysiąc.
O.O. Jezuitom Św Piotra, gdzie krewni moi Radziejewscy z Kozicka gniescunt, złp trzy tysiące ato przez ręce IMĆ Pana Radziewskiego Ignacego, podczaszego bracławskiego Który pewną za to z Oycami wymówi obligacyę i nabożeństwo za dusze krewnych moich. Przez tegoż ręce na dokończenie kaplicy Matki Boskiej w Tuchowie y na ołtarz złp tysiąc pięćset, a na zbudowanie tamże szpitala złp. dwa tysiące.
Do Podkamienia OO Dominikanom gdzie Matka moja leży, naznaczam złp dwa tysiące, prosząc aby Ich M.Ć. Panowie Egzekutorowie constituant za to jakie nabożeństwo.
Do szpitala Św Marcina we Lwowie złp tysiąc pięćset.
Długi J.M.C. Panu Życińskiemu złp 1.500,
J.M.C. Panu Ignacemu Radziewskiemu talarów in specie 500, fecit złp 3500.
Długu sukcessorom P. Borkowskiego złp 2000.
J.M.C. Pannie Konstancyi Stawskiej, siostrze moiey darowizny złp 5000.
Jejmość Pani Szczawińskiey siostrzenicy moiey którą z afektu mego wyposażyłem złp 5000.
J M C Panom Janowi y Mikołajowi Grocholskim którym obiema wspólnie dóbr moich dziedzicznych Mietniowa pod Krakowem zaznaczam donacyę in summa złp 6000.
Siostrze tychże Panów Grocholskich Zofii na posag złp 5000. które do postanowienia jej przyszłego pozostawać mają przy J.M.C. Panu Krosnowskim, podkomorzym Lwowskim.
Córkom czterem JMC Pana Alexandra Grocholskiego każdej po złp 1000 co razem uczyni złp 4000.
Dzieciom dwojgu JMC Pana Stefana Grocholskiego brata mego rodzonego z Pełczanki złp 6000.
JMĆ Panu Janowi Grocholskiemu synowi JMi Pana Jędrzeja Grocholskiego z Dubrawskiey złp 3000.
Dzieciom JMĆ Pana Samuela Grocholskiego złp 3000.
Córkom JMi Pana Drozdowskiego złp 3000.
J.M.C. Panu Stefanowi Ciołkowi złp 2000.
JMć P. Bartłomiejowi Grocholskiemu synowi Pana Pawła złp 3000.
Jejmość Pani Poniatowskiej darowizny 3.500 złp.
Imc Panu Sulimierskiemu, Towarzyszowi moiemu złp. 2000.
Panu Janowi Dewarowi zatrzymanych zasług złp. 700.
Temuż za życzliwe jego usługi naznaczam złp. 1500.
Antoniemu Drągalskiemu złp. 1600.
Na urzędników Dworu y Stajni złp. 3000.
Na zapłatę Czeladzi złp. 1000.
Łubczanom na zapomożenie złp 2000.
Komornikom złp. 600.
Dobra Włości Makarowskiej, lubo własnemi moiemi kosztami eliberowane, do których kosztów drugie strony powinnyby concurrere wszystkich jednak ustępuję exp. a do kupna pomienionych dóbr najbliższym mieć chcą J.O. JMĆ Pana Kasztelana Krakowskiego, Hetmana W. Koronnego za trzydzieści tysięcy złp. więc gdy te dobra modo ut supra kupione będą, ja dziesięć tysięcy złp. tak dysponuję: na reparacyę Kościoła OO Bernardynów Rzeszowskich złp. 4000 a 6000 złp. na wykupienie więźniów, żołnierzów, doświadczonych w okazyach pobranych.
OO. Trynitarzom de Redemptione Captivorum naznaczam, do których Oyców Dyspozycyi ordynuję także zasługi wszystkie moie od Rzeczypospolitey należące, gorąco prosząc aby sumy, jaka z nich wyniknie szczerze dochodzili i także na więźniów one obrócili, co za wiadomością Ich Mościów. P. Hetmanów Koronnych których o protekcyą w tey mierze proszę, do skutku ma być przywiedzione.
Szablę w złoto oprawną, którey walor złp. 1600, rząd turecki złocisty, buzdygan jeden złocisty, siedzenie aksamitne tureckie, dywdyk, buzdygan y rząd złocisty w Karczach robiony J.M.C. Panu Janowi Zamoyskiemu Kawalerowi Maltańskiemu;
Szablę złocistą od Chana y guzików złocistych trzydzieści JMC Panu Aleksandrowi Staroście Kozienieckiemu Lubomirskiemu, Synom JOJMC. Pana Kasztelana Krakowskiego y Hetmana Wiel. Koronnego naznaczam.
Inwentarz Darachowski, należeć będzie JMĆ Panu Janowi z Dubrawskiey Grocholskiemu.
Reparacyi ustępuję JMC. Pani Wasilewskiey.
Dzierżawy moie Wielickie y klucz Miklaszewski pod Bochnią ustępuję Panu Tomaszowi Szczawińskiemu.
Jemuż i jego żonie, bydła moie wszystkie własne oprócz inwentarskich y wszystkie sprzęty gospodarskie oddaję.
Do tego połowę stada mego w Darachowie, tymże Ichmościom naznaczam, a drugą połowę podzielą Ich Moście Panowie Exekutorowie między krewnych moich z których parę klaczy przednieyszych JMC Panu Dominikowi Bohdanowiczowi naznaczam. Szkutę y Dubas ze statkami wszystkiemi darowałem JMC Panu Ignacemu Radziewskiemu, Podczaszemu Bracławskiemu, także pierścień szmaragdowy, zdawna przy nim zostając, a sygnet dyamentowy JMC Panu Janowi z Krynickiey Grocholskiemu. Rubinowy zaś Panu Mikołajowi bratu jego.
Papiery y dokumenta prawne do Makarowa y innych dóbr należące, jedyne są u JMC Pana Łosia, drugie w domu się znajdują.
Za protektorów tey ostatniey woli moiey pokornie sobie uprasza JO.JMC. Pana Kasztelana Kakowskiego, Hetmana Wielkiego Grocholskiego; Exekutorów zaś Pana Mikołaja Krasnowskiego, Podkomorzego Lwowskiego JM Pana Żydowskiego Chorążego Krakowskiego, JMC Pana Ignacego Radziejowskiego Podczaszego Bracławskiego JMC Pana Tomasza Szczawińskiego, JMC Pana Piotra Sulimierskiego, JMĆ Pana Woyciecha Hołodyńskiego, JMC Pana Dewara sługę mego naznaczam prosząc y Miłością Boską ich obliguję aby pamiętając na afekt moy y przyjazń swoją, którą mi za życia świadczyli, aby to wszystko, co się wyżej położyło, inviolabiter, jako nayprędzey do skutku doprowadzili.

Na ostatek przeszły mój testament y jego Roboracyę niniejszym, wcale kasuję y annihiluję którego przy zwykłey pieczęci podpisem własney ręky moiey stwierdzam.

Działo się we Lwowie w roku tysiąc siedemsetnym trzecim, dnia dwudziestego czwartego Grudnia.

(-) Remigian Grocholski