Henryk hr. Grocholski (1896-1939). Syn Tadeusza

Dodaj komentarz