Wizyta marsza³ka Józefa Pi³sudskiego u ksi¹¿¹t Radziwi³ów w Nieœwie¿u.
Nieœwie¿, 1926 r.

Dodaj komentarz