Warszawa, 1947-01. Proces Ksawerego hr. Grocholskiego i innych cz³onków Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ (10-14 stycznia). Oskar¿onych o przekazywanie informacji wa¿nych dla bezpieczeñstwa pañstwa ambasadorowi obcego mocarstwa skazano na kary œmierci (Grocholskiego, urzêdnika MSZ Waldemara Baczaka, kapitana KBW Witolda Kalickiego) i wiêzienia (Krystyna Kosiorek). Nz. od lewej: Kalicki, Grocholski, Kosiorek, Baczak.
bb/gr
PAP

Warsaw, Jan. 1947. The trial of Count Ksawery Grocholski and other members of the Freedom and Independence (WiN) organisation held between Jan. 10 and 14. Accused of passing state secret information onto an ambassador of a foreign power they were sentenced to death (Grocholski, Foreign Ministry emplyee Waldemar Baczak and Military Police Captain Witold Kalicki). Krystyna Kosiorek was given a prison sentence. Pictured: from left: Kalicki, Grocholski, Kosiorek, Baczak.
bb/gr
PAP

Dodaj komentarz