Biografia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomucen_Grocholski

DAWO. D – 507, op. 1, spr. 10: nr. 173.
(18.03.1803 / 27. 03. 1803)

Skrypt Jana Nepomucena Grocholskiego dany Janowi Ignacemu Horodeckiemu

Oblata skryptu od IW. Iana Nepomucena Grocholskiego MPB IW. Ianowi Horodeckiemu PPB na summe pewną danego.

Roku tysiąc ośmset trzeciego
Miesiąca marca dwudziestego siodmego dnia

Przed aktami ziemskiemi powiatu Bracławskiego y przede mną Kazimierzem Zawrockim Czaykowskim vice regentem ziemskim tegoż powiatu stawiąc się osobiśce Ur. Iózef Kozaczyński ten skrypt od IW. Iana Nepomucena Grocholskiego MPB IW. Ianowi Ignacemu dwóch imion Horodeckiemu PPB na summę 61400 złoty polskich i nadto 23 czerwonych złotych na papierze stęplowanym pięciorublowym dany do akt ziems. Powiatu bracławskiego dla zapisania podał. Niżey na podpisie ręką własną wyrażony, znam tym ręcznym skryptem, iż wziąłem y pożyczyłem prostym długiem na własne interesa u IW. Iana Ignacego dwóch imion Horodeckiego PB 61400 złotych polskich, a to w gatunkach następuiących: złotem ważnym poiedyńczym holenderskim sztuk 1170 z których każdy rachuiąc po złotych polskich 19 czyni złotych polskich 22230, rublami zaś rossyiskiemi karbowanemi sztuk 1404, który każdy rachuiąc po złotych polskich 6 i groszy 15, czyni złotych polskich 9126, rublami zaś staremi roosyiskiemi sztuk 999, który każdy rachuiąc po złotych polskich 7 i groszy 10, czyni złotych polskich 7326, pruskiemi talarami sztuk 3061, każdy rachuiąc po złotych polskich 6, czyni złotych polskich 18366, monetą zaś polską: złotówkami i ćwiartkami złotych polskich 4946, wszystkie gatunki wyż wyrażone w ogół połączone summę całkowitą 61400 złtych wynoszące. Którą summą, iako istotną kapitalną y prostym długiem zaciągnioną w roku da Bóg doczekać 1805 na dniu 15 stycznia w Kiiowie czyli w mieście dla kontrakt przeznaczonym bez procentu w tych że, iak wyżey gatunkach W. Ianowi Ignacemu dwóch imion Horodeckiemu PPB oddać y rzetelnie wypłacić powinien będę y obowiązuię się, a między tym bezpieczeństwo pomienioney summy na kluczu Woronowickim w gubernii Podolskiey, powiecie Bracłąwskim sytuowanym zapisuię. Dano w Kiiowie dnia 15 stycznia 1803 roku, poniżey przypisek takowy: nadto wziąłem doliczonych do wyżey wyrażoney summy w złocie czerwonych dwadzieścia trzy numero 23. Podpis takowy: Nepomucyn Grocholski. Który skrypt iak się w sobie ma co do słowa w xięgi ziems. powiatu. Bracławskeigo iest zapisany.

Materiały uzyskano dzięki uprzejmości p. Olega Rosowieckiego