Grocholski, hrabia.

Deputacja wywodowa podolska, dekret o dołączenie do rodu 3.12.1899, zapisani do części 5-tej księgi genealogicznej szlacheckiej.

[RGIA, f. 1343, op. 46, d. 1149 (35 stron)]

k. 1 okładka

k. 2. List („raport”) z deputacji z dnia 13.11.1897. Dołączeni do rodu hrabiowskiego: Bernard Józef Marian Stefan (4 imion) z żoną Olgą Marią Zofią Władimirówną, z domu Świejkowska (Szwiejkowską), i ich synowie Adam-Józef Maria (3 imion), Zygmunt-Michał Maria Józef (4 imion) i Stefan Antoni Józef Maria (3 imion), oraz Marian Józef Maurycy Władimir (Włodzimierz, 4 imion), synowie Macieja Mieczysława Józefa Marii (4 imion) s. Ludwika Grocholscy.

k.3. Wykaz dokumentów.

k. 4. Lista osób żyjących:

Bernard Józef Marian Stefan syn Macieja Mieczysława Józefa Marii s. Ludwika Grocholski;

żoną Olgą Marią Zofią c, Władimira (Włodzimierza), z domu Świejkowska,

synowie Adam Józef Maria, Zygmunt Michał Maria Józef i Stefan Antoni Józef Maria;

Marian Józef Maurycy Włodzimierz syn Macieja Mieczysława Józefa Marii s. Ludwika Grocholski.

k.5-5 v. Dekret deputacji 16.03.1850 r. (zob. kopię niżej),

k.6. Ukaz Heroldii 20.02.1851 r. (zob, to samo niżej);

k. 6-6 v. metryka urzodzenia we wsi Nowosielcach 12,08.1851: Bernand Józef Stefan syn rodziców hrabiego Macieja Mieczysława Józefa Marii i Stefanii z Giżyckich Grocholskich chrzest 12.08.1851, rodzice chrzestni: hrabia Ludwik Grocholski z panną Wiktorią Giżycka;

k. 6 v. Swiadectwo deputacji szlacheckiej gubernii wołyńskiej: Bernard Józef Marian Stefan syn Macieja Mieczysława Józefa Marii dołączony ostatecznie do rodu ojca dekretem tejże 16.02.1879 r.

k. 6 v. 7. Metryka ślubu 12,02.1876 w kosciół odeski, hrabia Bernard Józef Marian Stefan Grocholski, 25 lat, syn hrabiego Mieczysława i Stefanii z Giżyckich Grocholskich ze szlachcianką Olgą Zofią Marią Świejkowską, panną, 20 lat, córką Władimira (czyli Włodzimierza) i Izabeli z Sobańsich, świadkowie hrabia Stanisław Grocholski i ziemianin Kazimierz Sobański;

k. 7-7 v, metryka z kościoła kołodeńskiego urodzenia we wsi Kołodnym z rodziców hrabiów Stefana i Olgi z Szwiejkowskich Grocholskich syna Adama Józefa Marii (3 imion), dnia 1.02.1884, chrzest 30.10.1884, chrzestni: ziemianie („pomieszczyki”) Władimir Grocholski z ziemianką (pomieszczycą) Izabelą Szwyjkowska;

k. 7 v. metryka z kościoła kołodeńskiego, Zygmunt Michał Maria Józef-, urodzony we wsi Kołodnym z rodziców hrabiów Stefana i Olgi z Szwiejkowskich Grocholskich syna 16.09.1885, chrzest 16.09.1885, chrzestni ksiądz kanonik Michał Lisecki z ziemianką marszałkową Izabelą Szwyjkowska;

k. 7 v.-8. metryka z kościoła kołodeńskiego Stefan Antoni Józef Maria, urodzony we wsi Kołodnym z rodziców szlachty Bernarda Józefa Marii Stefana i Olgi Marii Zofii ze Świejkowskich Grocholskich 2.06.1890, chrzest 13.06.1890, chrzestni Michał Czerniecki z Zofią Szemiot żoną Wincentego;

k. 8. metryka z parafii łabuńskiej, Marian Józef Maurycy Władimir urodzony 1.09.1857 w m. Hrycowie, syn szlachetnych Macieja Mieczysława Józefa Marii i Stefanii z Gieżyckich (sic!), chrzest w tejze parafii, w filialnej kaplicy, 14.09.1857; rodzice chrzestni szlachetni Ludwik Grocholski z panną Michaliną Grocholską.

k. 8 v. Swiadectwo deputacji szlacheckiej gubernii wołyńskiej, Marian Józef Maurycy Władimir, syn szlachetnych Macieja Mieczysława Józefa Marii dołączony ostatecznie do rodu ojca dekretem tejże 16.02.1879 r.

k. 8 v.-9. Swiadectwo wspólnego pochodzenia: hrabia Tadeusz s. Henryka Grocholski juz zatwierdzony w godnosci hrabiowskiej przez Radę Państwa. 14.05.1897 r.. potwierdził że Bernand Józef Marian Stefan i Marian Józef Maurycy Władimir to synowie Macieja Mieczysława Józefa Marii, wnukowie Ludwika, prawnukowie mego rodzonego pradziada Marcina s. Michala Grocholskiego.

k. 9-9 v. Świedectwo urzędowe że te osoby nie są pozbawieni praw za czyny kryminalne.

9 v-10. Upoważnienie dla Romana s. Antoniego Dolanowskiego, asesora kolleżskiego, od Bernanda Józefa Mariana Stefana Grocholskiego;

k. 10=10 v, to samo od jego brata hrabiego (tu z tytułem) Mariana Józefa Maurycego Władimira Grocholskiego;

k. 10 v.-11 –podanie pełnomocnika Grocholskich do deputaciji podolskiej; powołuje się na dekrety wywodowe, wołyński 23.07.1814 i podolski 21.03.1827, zatwierdzone przez Heroldię w 1840 r. (zob. niżej); Henryk s. Michała wnuk Marcina prawnuk Michała Grocholski otrzymal zezwolenie dowodzić swe prawo do tytułu. Ukazem Herodlii, na mщсн zatwшerdzonej przez J.C.Mość 26.05.1881 opinii Rady Państwa zezwolono używania tutułu Stanisławowi i Tadeuszowi syniom Michała, na tej podstawie, że przodek tej rodziny Piotr z Komarowa w 1469 r. mianowany hrabia przez króla Bohemii (czyli czech) Macieja, na tejże podstawie 3-ga imion Michał Roman Władysław syn Jana Niepomucena a wnuk Franciszka rodzonego brata Marcina s. Michała równiez otrzymał prawo, potwierdzone w ukazie Departamentu Heroldii Senatu 20.04.1890 (nr 1850), nadesłanym do deputacji podolskiej. Lecz Bernand Józef Marian Stefan i Marian Józef Maurycy Władimir zostali dolączeni do rodu bez tytulu, prosi więс o potwierdzenie tytulu hrabiowskiego również dla tej linni. Wymiena mentryki urodzenia i inne doklumenty to prawo potwierdzające, dołącz\one do podania.

k. 13-20. protokół deputacji podolskiej 13.11.1897, postanowiono zapisać Bernarda Józefa Mariana Stefana z żoną Olgą-Marią-Zofią Władimirówną i ich synami oraz Mariana Józefa Maurycego Władimira, synów Macieja Mieczyslawa Józefa Marii, wnuków Ludwika, prawnuków Marcina s, Michała Grocholskich do części. 5 księgi genealogicznej gubernii podolskiej, ale najpierw odesłać do zatwierdzenia do Departamentu Heroldii Senatu

k. 21-24. Dolumenty dołączone do sprawy.

k. 21, Dekret Wolyńskiej deputacji szlacheckiej 16.03.1850. Podanie obywatela rosyjskiego Mieczysława s. Ludwika Grocholskiego, ktory z paszportem Państwa Austrijackiego w 1849 r. przybył do swego ojca ziemianina gubernii wołyńskiej powiaya zasławskiego Ludwika s. Marcina Grocholskiego, i przyjął obywatelstwo Cesarstwa Rosyjskiego, «находя он соответственным для себя звание дворян Российской империи, в коем отец его помещик Людвик Мартинов Грохольский признан сим собранием 23 июля 1814 г. и указом Временного Присутствия Герольдии ПС последовавшим 1841 г. за № 2645 утвержден, желаеет с семейством его быть причислеными к дворянству Волынской губернии». Ma córki Michalinę, lat 5, Zofię, lat 3 i Marię (1 i 1\2 roku). Jego pochodzenie dowodzi metryka z kościoła konczineckiego (nieczytelne), poswiadzczona przez władze austrijackie i ambasadę rosyjską, z której wynika, że Mateusz Mieczysław Józef Maria (4 imion) jest urodzony 6.07.1812, z rodziców Ludwika i Marianny z domu Bawrowskiej (sic! ma być Baworowskiej S.D.) Grocholskich. Dekretem tejże deputacji 1814 r. (nr 13) uznany za szlachcica i zapisany do części 6 księgi genealogicznej Jan Dukla (sic), Michał, Mikołaj i Ludwik synowie Marcina Grocholscy; ten dekret zatwierdzony ukazem Tymczasowego Urzędu Heroldii 28.02.1841 (nr 2645), co się dotyczy tytułu nhrabiowskiego, którego używa, to, nawiązując do podania Henryka Grrocholskiego (zob. wyżej), będzie miał prawo tego dowodzić.

Ten ród w spisach rodzinnych szlachty powiatu zasławskiego zaisany jest w kategorii 1 (czyli posiadaczy poddanych), zaś w spisie emigrantów („изгнанников из России”) pod nr 94 wymieniony jest syn ziemianina powiatu zasławskiego hrabia Rafał Grocholski. Córek jego jednak nie dołączono wówczas do rodu, gdyż nie dostarczył ich metryk.

k. 23-24. Ukaz Departamentu Heroldii 20.02.1851, otrzymany 15.03.1851, zatwierdzony.

k. 25-28v. dokumenty (potwierdzające używanie w tej rodzinie tytułu hrabiowskiego – S,D.$ cześć z nich się powtarza, zob. wyżej)

k. 25 metryka ślubu 24.08.1841. kościół starokonstantynowski, hrabia Mieczysław Grocholski, kawaler, parafianin koscioła bernardynów we Lwowie, syn hrabiów Ludwika i Marianny z Baworowskich Grocholskich, z panną Stefania Giżycką, 23 lat, ze wsi Nowosielicy, z parafii starokonstantynowskiej, córką Ludwika i Michaliny z Sobańskich Gizyckich. Świadkowie: hrabia Henryk Rzewuski, Nipomucem Giżycki,

k. 25-25 v. metryka urzodzenia we wsi Nowosielcach 9.04.1845 MichalinyMarii Józefy Zofii (4 imion), z tychże co wyzęj rodziców (hrabiów Mieczysława i Stefanii Grocholskich), chrzest 18,04.1851, rodzice chrzestni: hrabia Ludwik Grocholski z panną Marią Giżycka;

k. 25 v. -26. Metryka ślubu 12,02.1876 w Odesie (kościół odeski), hrabia Maria Józef Bernard Stefan Grocholski, 25 lat, syn hrabiego Mieczysława i Stefanii z Giżyckich Grocholskich ze szlachcianką Olgą Zofią Marią Świejkowską, panną, 20 lat, córką Władimira i Izabeli z Sobańsich, świadkowie hrabia Stanisław Grocholski i ziemianin Kazimierz Sobański,.

k. 26-26 v. metryka urodzenia 20.03.1883 w m. Hrycowei parafii łaabuńskiej, Marii Józefy, córka dymisjowanego lejnanta floty Wincentego Fereriusza Ignacego Loyoly Dymitra Kazimierza i Michaliny Marii Józefy Zofii z hraabiów Grocholskich Szemiotów, szlachty mohylewskiejh gubernii i tegoż powiatu. Chrzest w tejzę parafii 21.03.1883, `rodzice chrzestni hrabia Mieczysław Grocholski z małżonką Stefanią Grocholską.

k. 26 v. metryka z kościoła kołodeńskiego: Adam Józef Maria. urodzony we wsi Kołodne 1.02.1884, z rodziców hrabiów Stefana i Olgi z Szwiejkowskich Grocholskich, chrzest 30.10.1884, rodzice chrzestni: hrabia Władimir Grocholski z ziemianką („pomieszczycą”) Izabelą Szwyjkowska;

k. 27 v. metryka urodzenia 22.03.1885 w m. Hrycowie, w filiaalnej kaplicy, parafii łaabuńskiej, Michaliny, córki dymisjowanego lejnanta floty Wincentego Fereriusza Ignacego Loyoly Dymitra Kazimierza i Michaliny Marii Józefy Zofii z hrabiów Grocholskich Szemiotów. Chrzest w tejzę parafii 5.04.1885:`rodzice chrzestni: hrabia Stefan Grocholski z hrabiną Stefanią Grocholską.

k. 27-27 v. metryka z kościoła kołodeńskiego: Zygmunt Michał Maria Józef, urodzony we wsi Kołodne 16.09.1885, z rodziców hrabiów Stefana i Olgi z Szwiejkowskich Grocholskich syna, chrzest 16.09.1885; rodzice chrzestni: ksiądz kanonik Michał Lisecki z ziemianką marszałkową Izabelą Szwyjkowska;

k. 27 v. metryka urodzenia 9.07.1887 w m. Hrycowie, w filialnej kaplicy, parafii łaabuńskiej, Stanisława Alojzego, syna dymisjowanego lejnanta floty Wincentego Fereriusza Ignacego Loyoly Dymitra Kazimierza i Michaliny Marii Józefy Zofii z hraabiów Grocholskich Szemiotów. Chrzest w tejzę parafii 11.07.1887; rodzice chrzestni: hrabia Mieczysław Grocholski z małżonką hrabiną Stefanią Grocholską.

k. 27 v.-28 metryka urodzenia 1.06.1891 w m. Hrycowie, w filialnej kaplicy, parafii łaabuńskiej, Kazimierza Alojzego, syna dymisjowanego lejnanta floty Wincentego Fereriusza Ignacego Loyoly Dymitra Kazimierza i Michaliny Marii Józefy Zofii z hrabiów Grocholskich Szemiotów. Chrzest w tejzę parafii 1.06.1891, rodzice chrzestni: szlachcic Mieczysław Szemiot z małżonką hrabiną Stefanią Grocholską;

k. 28. Legitymacja (przepustka, rodzaj paszportu zagranicznego), wystawiona 25.11.1893 r.: Stiepan Mieczysławowicz hrabia Grocholski (Cтепан Мечиславович граф Грохольский), lat 40, wzrost wysoki, włosy i brwi „rusyje”, oczy szare, nos „umiarkowany”, usta zwyczajne, podbródek ogolony, twarzy czystej, zmaków szczególnych nie posiada, obywatel („poddannyj”) Cesarstwa Rosyjskiego, mieszkaniec wsi Frydrychowki, udaje się na 28 dni do Austrii w sprawach z majątkowych;

k. 28. Swiadectwo straży granicznej Ministerstwa finansów hrabiemu Stefanowi Grocholskiemu że przez punkt graniczny Woloczny wyjechał za granicę własnym powozem (faeton stary, odnowiony, w kolorze ciemnym, z czerwonymi paskami na osiach, rączki drzwi miedziane, po praweej stronie część rączki odłamana, powóz 2-osobowy, ma mejsca dla latarni, ale ich nie posiada, obita płótnem żaglowym szarym, zaprzężona czwórką koni, chomąta stare(„с местами для фонарей, но таковых не имеется, обитая парусиной серого цвета, запряженная четверкою лошадей в рабочие хомуты стaрыe”. Powóz wrócił przez granicę 25.11.1893 r,

Świadectwo hrabiemu Stafanowi Grocholskiego na spirytus nabyty w zakładzie celnym (wcześ niej komuś przez tenże skonfiskowany), 12 butelek pojemnościa 1/10 wiadra, . 22.12.1893.

Bilet myśliwski na rok 1893 r., wystawiony ziemianinowi hrabiemu Stiepanu Mieczisławowiczu Grocholskiemu przez isprawnika pow. Starokonstantynowskiego.

k. 29. pokwitowanie, na 30 rubli, za świadectwa.

k. 30. 2.12.1898. List ministra spawiedliwości Murawjowa (podpis- autograf) do Senatu, indormującuy o decyzji Rady Państwa w tej sprawie (zob. niżej), otrzymany 4.12.1898 r.

k. 31. Opinia Rady Państwa w sprawie tutułu hrabiowskiego Bernarda Józefa Mariana Stefana z potomstwem i Mariana Józefa Maurycego Władimira Grocholskiego synow Macieja Mieczysława Józefa Marii Grocholskiego; zezwolono na używanie w Cesarstwie Rosyjskim tytułu hrabiowskiego Królestw Węgier i Bohemii, (druk, z podpisami).

«ЕГО Императорское ВЕЛИЧЕСТВО

воспоследовавшее мнение в Департаменте Гражданских и Духовных Дел Государственного Совета о графском достоинстве дворян Грохольских Высочайше утвердить соизволил и повелел испольнить.

Председатель Государственного Совета (podois – autograf) Михаил [Великий Князь Михаил Николаевич].

В Ливадии

18 Ноября 1898 года

[data dopisana ręcznie]

 

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

Выписано из журнала Департамента Гражданских и Духовных Дел 5 Октября 1898 г. № 33 (по кн. исход.). [numer dopisany ręcznie]

 

Государственный Совет, в Департаменте Гражданских и Духовных Дел, рассмотрев определение Департамента Герольдии Правительствующего Сената о графском достоинстве дворян Грохольских, мнением положил: дозволить Бернарду-Иосифу-Мариану-Степану, с его потомством, и Мариану-Иосифу-Маврикию-Владимиру Матвеевым-Мечиславовым-Иосифовым-Мариевым Грохольским пользоваться в России графским титулом королевств Венгрии и Богемии.

Подлинное мнение подписано в журнале Председателем и Членами

С подлинным верно

Государственный Секретарь (podpis) Плеве.

Поверял: Статс-Секретарь (podpis nieczytelny).

k. 32. List prokuratora Kijowskiego sądu okręgowego, 4.07.1909; w zwiazku z zaistniała potrzebą prosi o zawiadomienie, czy rzeczywiście dnia 19.02.1899 r. zostalo wydane świadectwo nr 531 Władimirowi s. Mieczysława Grocholskiego na tytuł hrabiowski,

k. 33. Odpowiedź Departamentu Heroldii prokuratowi, informuje, że Najwyżej zatwierdzoną 18.11.1898 r. opinią Rady Państwa do używania tytułu hrabiowskiego Królestw Węgier i Bohemii rzeczywiście został upoważniony Marian Józef Maurycy-Władimir s. Macieja Mieczyslawa-Józefa Grocholski i rzecztwiście to świadectwo zostało mu wyadane.

k. 34 v. notatka: w tej teczce ponumerowne są 58 kart (!).

k. 35 okladka dokumentow z napisem «О графском достоинстве Грохольских».