Hrabiowie Grocholscy

[RGIA, f. 1343, op. 46, d. 1151 (15 stron)]

Deputacja wywodowa podolska, dekret o dołączenie do rodu 3.12.1899, do części 5 księgi genealogicznej szlacheckiej.

Decyzja Departamentu Heroldii Senatu 7.09.1900.

k. 1 – pokwitowanie, 30 rubli.

k. 2. List z deputacji z dnia 3.12.1899.

Dołączeni do rodu hrabiowskiego: Tadeusz-Henryk-Ksawery, Adam-Remigiusz, Zofia-Ksawera, Michał, Anna i Henryk-Józef, dzieci Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego Grocholscy.

k.3. Wykaz dokumentów.

k. 4-5. Drzewko genealogoczne (od Henryka-Cypriana-Ignacego), wykaz metryk i innych dokumentów.

Tadeusz-Henryk-Ksawery (metryka urodzenia 9/21.05.1887, chrzest 14/26.05.1887), Adam-Remigiusz (metryka urodzenia 22.08.1888, chrzest 4.09.1888), Zofia-Ksawera (metryka urodzenia 22.09/4.10.1889, chrzest 20.09./10.10.1889), Michał (metryka urodzenia 17.10.1891, chrzest 20.10.1891), Anna (metryka urodzenia 6.10.1892, chrzest 11.10.1892), i Henryk-Józef (metryka urodzenia 18.03.1896, chrzest 25.03.1896), dzieci Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego Grocholskiego z żony Zofii Marii Jozefiny z domu hrabianki Zamoyskiej.

k. 6. Spis osób dołączonych:

Tadeusz-Henryk-Ksawery, Michał, Adam-Remigiusz, Henryk-Józef, Zofia-Ksawera i Anna dzieci Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego Grocholscy.

Metryki chrztu [k.7-9]:

Tadeusz-Henryk-Ksawery (metryka urodzenia w Warszawie 9/21.05.1887, chrzest 14/26.05.1887 w parafii Św. Krzyża), podał do chrztu ojciec, ziemianin, lat 48, tymczasowo zamieszkały w Warszawie, stale zamieszkały w miasteczku Striżawce powiecie winnickim gubernii podolskiej, okazał dziecie płci męskiej urodzone w mieście Warszawie pod numerem 1357 na ulicy Wareckiej, 9.05.1887 o godzinie „tri czetwierti dwienadcatogo czasa noczi” (t.j. chyba o 23-45?), z matki Zofii Marii Jozefiny z hrabiów Zamoyskich, lat 21, rodzice chrzestni Stanisław Hrabia Zamoyskij z Hrabiną Rożą Zamoyską z domu Hrabianką Potocką; podpisali Hrabia Tadeusz Grocholski, Stanisław Zamoyski, Jan Zamoyski; metryka potwierdzona przez konsystorz warszawski) [k. 8-8 v.],

Adam-Remigiusz (metryka urodzenia w miasteczku Striżawce 22.08.1888, chrzest 4.09.1888, kościół striżawski w miasteczku Striżawce, rodzice chrzestni „Ich Sijatielstwo graf Stanisław Grocholski i Grafinia Wanda Grocholskaja, urożdiennaja Zamoyskaja”; świadkowie: tajny radca hrabia Jan s. Adama Chołoniewski, ziemianian Artur s. Aleksandra Russanowski oraz hrabiowie Stanisław i August Zamoyscy”; metryka potwierdzona przez konsystorz łucko-żytomierski) [k. 8].

Zofia-Ksawera (metryka urodzenia 22.09/4.10.1889, chrzest 20.09./10.10.1889 w „posadie” Maciejowicach), podał do chrztu ojciec, ziemianin, lat 50, stale zamieszkały w miasteczku Striżawce powiecie winnickim gubernii podolskiej,w obecności hrabiego Jana Zamoyskiego zamieszkałego w Podzamcze (lat 29), i hrabiego August Zamoyskiego, zamieszkałego w Rożance dobrach Włodawskich (lat 33), okazał dziecie płci żeńskiej urodzone w Podzamcze 22.09.1889 o godzinie 8 wieczorem, z matki Zofii z hrabiów Zamoyskich, lat 23, rodzice chrzestni Jan Hrabia Chołoniewski, tajny radca, zamieszkały w Petersburgu, którego zastąpił hrabia Jan Zamoyski, i Helena Brzozowska z domu hrabianką Grocholska; metryka potwierdzona przez konsystorz warszawski) [k. 9],

Michał (metryka urodzenia w miasteczku Striżawce 17.10.1891, chrzest 20.10.1891, kościół striżawski w miasteczku Striżawce, rodzice chrzestni ziemianin („pomieszczyk”) szlachcic Marceli s. Hieronima Sobański z hrabiną (hrabianką?) Celiną Stanisławówną Zamoyską, świadek hrabia Stanisław Grocholski; metryka potwierdzona przez konsystorz łucko-żytomierski) [k. 7 v.]

Anna (metryka urodzenia w miasteczku Striżawce 6.10.1892, chrzest 11.10.1892, kościół striżawski w miasteczku Striżawce, rodzice chrzestni szlachcic ziemianin („pomieszczyk”) Jan Brzozowski z hrabiną (hrabianką?) Konstancją Stanisławówną Zamoyską, świadkowie hrabia Stanisław Grocholski i hrabia Stanisław Zamoyski; metryka potwierdzona przez konsystorz łucko-żytomierski) [k. 7-7 v].

i Henryk-Józef (metryka urodzenia w miasteczku Striżawce 18.03.1896, chrzest 25.03.1896kościół striżawski w miasteczku Striżawce, rodzice chrzestni „Jego Sijatielstwo graf Adam Stanisławowicz Zamoyskij z Jeja Sijatielstwom Grafinieju Honorinoju iz Russanowskich Kwileckoju”; metryka potwierdzona przez konsystorz łucko-żytomierski) [k.7],

dzieci Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego Grocholskiego z żony Zofii Marii Jozefiny c. Stanisława z domu hrabianki Zamoyskiej.

k. 9v. – Kopia zaswiadczenia gubernatora i marszalka szlachty gubernii podolskiej 29.10.1899 że nie są pozbawieni praw szlacheckich.

k. 10 – Kopia dekretu deputacji wywodowej 3.12.1899 (podanie hrabiego Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego Grocholskiego o dołączenie dzieci złożone 18.11.1899, zamieszkały w Striżawce).

k. 12-13. Decyzja Departamentu Heroldii Senatu 7.09.1900: zatwierzeni: Tadeusz-Henryk-Ksawery, Michał, Adam-Remigiusz, Henryk-Józef, i Anna dzieci Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego hrabiowie Grocholscy. Mają być dla nich przygotowane 4 świadectwa, Nie zatwierdzona na razie: Zofia-Ksawera, gdyż w metryce odane są tylko pierwsze imiona rodziców [k.13].

K. 14 v., 15 – okładki.

 

Hrabiowie Grocholscy

[RGIA, f. 1343, op. 46, d. 1153 (10 stron)]

 

Deputacja wywodowa podolska, dekret o dołączenie do rodu 18.02.1908, do części 5 księgi genealogicznej szlacheckiej.

Decyzja Departamentu Heroldii Senatu 12.06.1908.

k. 1,2. List z deputacji z dnia 18.02.1908.

Dołączony do rodu hrabiowskiego: Ludgard-Piotr- syn Ludgrada-Bernarda-Jana s. Jana Niepomucena Grocholskiego.

k. 2-5. Drzewko genealogoczne (od Jana-Niepomucena, który miał synów Ludgarda-Bernarda-Jana – Michała-Romana-Władysława), wykaz metryk i innych dokumentów.

Ludgard-Piotr-syn Ludgrada-Bernarda-Jana s. Jana Niepomucena Grocholskiego z matki Marii z domu Rogozińskiej, urodzony 5.12.1884, ochrzczony 4.05.1885 (w metryce jednak podano tylko pierwsze imie ojca), pokrewieństwo poświadczył jego rodzony stryj, hrabia Michał-Roman-Władysław s, Jana Niepomucena Grocholski . Szlachectwo tego rodu zatwierdzone przez Tymczasowy Urząd Heroldii Senatum ukaz 30.11.1841 (nr 14854), zapisani wówczas do części 6-tej księgi genealogicznej szlacheckiej gubernii podolskiej, tytuł hrabiowski zatwierdzony Opinią Rady Państwa (na podstawie postanowiena Departaamentu Heroldii 22.05.1879) zatwierdzona przez JCM 26.05.1881, ukaz Departamentu Heroldii 14.07.1881 (nr 5065), zaś ukazem Senatu 20.04.1890 (nr 1850) zatwierdzony z tytułem hrabiowskim i przeniesiony z części 6 do 5 części księgi szlacheckiej tejże gubernii.

k. 5-5 v. – Pełnomocnictwo hrabiego Ludgarda Piotra radcy nawornemu Romanowi s. Antoniego Dolanowskiemu do prowadzenia sprawy 24,05.1907.

k. 6-6 v. Świadectwo hrabiego Michała-Romana-Władysława s, Jana Niepomucena Grocholskiego

k. 7. Świadectwo gradonaczalnika miasta Odesy że Ludgard nie jest pozbawiony praw szlacheckich.

k. 8. Świadectwo konsystorza tyrasposkiego że metryka Ludgarda rzeczywiście zapisana jest w księgach kośсioła odeskiego r. 1885 (wydane w Saratowie 14.01.1908).

k. 9 – pokwitowanie, 5 rubli.

k. 10-13. Dwa numery gazety „Wiedomosti Odesskogo Gradonaczalstwa”, 7 i 8.02.1908, z ogószeniem o zagubieniu metryki Ludgarda.

k. 14-15 v. – kopia dekretu deputacji wywodowej 18.02.1908. (podanie słożone przez Dolanowskiego 11.02.1908).

k. 16. Decyzja Departamentu Heroldii Senatu 12.06.1908 o zatwierdzeniu Ludgarda.

k. 17 notatka – w teczce 16 kart.

 

 

Hrabiowie Grocholscy

[RGIA, f. 1343, op. 46, d. 1152 (18 stron)]

 

Deputacja wywodowa podolska, dekret o dołączenie do rodu 11.11,1909, do części 5 księgi genealogicznej szlacheckiej.

Decyzja Departamentu Heroldii Senatu 11.03.1910.

k. 1. List z deputacji z dnia 11.11.1909.

Dołączony do rodu hrabiowskiego: Franciszek-Ksawery syn Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego hrabia Grocholski.

k. 2. Spis osób dołączonych: Franciszek-Ksawery syn Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego hrabia Grocholski.

K. 2. Notatka o wcześniejszym zatwierdzeniu rodu i 4 starszych dzieci tegoż (patrz wyżej).

K. 4. Metryka (kopia).

Franciszek-Ksawery (metryka urodzenia w miasteczku Striżawce 1.11.1903, chrzest 9.11.1903, kościół striżawski, w miasteczku Striżawce, rodzice chrzestni ziemianin, szlachcic Jan s. Zenona Brzozowski i zamieszkała we Francji hrabina Wanda c. Mikołaja Grocholska, z domu księżniczka Radziwiłłówna, a z jej upoważnienia szlachcianka Zofia c. Jana Brzozowska. Swiadkowie hrabia Stanisław s. Henryka Grocholski i Artur s. Aleksandra Russanowski”; metryka potwierdzona przez konsystorz łucko-żytomierski) [k.4],

k. 5. Kopia zaswiadczenia gubernatora i marszalka szlachty gubernii podolskiej 29.09.1909 że ojciec nie jest pozbawiony praw szlacheckich.

k. 6 – pokwitowanie, 5 rubli.

k. 7-8 – kopia dekretu deputacji wywodowej 11.11.1909 (podanie hrabiego Tadeusza-Przemysława-Michała s. Henryka-Cypriana-Ignacego Grocholskiego o dołączenie syna, złożone 16.03. i 28.10.1909, zamieszkały w Striżawce, znajdujący się „w dołżnosti ształmeistera Dwora Jego Imperatorskogo Wieliczestwa”).

k. 9-10. Decyzja Departamentu Heroldii Senatu 11.03.1912 o zatwierdzeniu, świadectwo ma być wysłane.