2018-04-11

Grocholski Jan Nepomucen (1768 – 1849)

Biografia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomucen_Grocholski DAWO. D – 507, op. 1, spr. 10: nr. 173. (18.03.1803 / 27. 03. 1803) Skrypt Jana Nepomucena Grocholskiego dany Janowi Ignacemu Horodeckiemu Oblata […]